ΟΑΕΔ: Απόφαση κοινωφελούς εργασίας

Δείτε εδώ την απόφαση

Εκδόθηκε η απόφαση για την νέα πιλοτική Κοινωφελή Εργασία που θα προκηρύξει άμεσα ο ΟΑΕΔ και θα αφορά προσλήψεις σε δημόσιες υπηρεσίες, δήμους, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από υπουργεία εντός των γεωγραφικών ορίων ευθύνης των δήμων Ελευσίνας, Mάνδρας – Eιδυλλίας και Aσπρόπυργου

Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που θα προκηρύξει ο ΟΑΕΔ, θα υλοποιηθεί σε κύκλους με την έκδοση σταδιακών δημόσιων προσκλήσεων και την τοποθέτηση ωφελουμένων στις θέσεις απασχόλησης ανά τετράμηνο.

Η πρώτη δημόσια πρόσκληση θα εκδοθεί εντός

Συνέχεια

Προκήρυξη Μόνιμων Υποαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού

Διαβάστε εδώ την Προκήρυξη Μόνιμων Υποαξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με επιλογή, Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Ωριαίας Αντιμισθίας για την εκπαιδευτική περίοδο, από 17 Σεπτεμβρίου 201 8 έως 31 Ιουλίου 2019.

Τα διδασκόμενα μαθήματα, οι θέσεις των διδασκόντων καθώς οι κατ’ αντιστοιχία διδακτικές ώρες καθορίζονται, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α.Α. ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Συνέχεια

400 θέσεις απασχόλησης στην ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19665/23.05.2018 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας και κοινωνικής πολιτικής, θα απασχολήσει κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2018 τετρακόσιους/σιες (400) φοιτητές-φοιτήτριες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς), με σκοπό την απόκτηση γνώσεων και εργασιακής εμπειρίας σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν μόνον ηλεκτρονικά μέσω της ιστοθέσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (www.eydap.gr) από την Παρασκευή

Συνέχεια

Προκήρυξη θέσεων στη Ρόδο

Δείτε εδώ την προκήρυξη θέσεων στη Ρόδο

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών ή κατεπειγουσών εποχικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 δώδεκα (12) ατόμων, στο Δήμο Ρόδου, που εδρεύει στη Ρόδο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα

Συνέχεια

Θέσεις εργασίας στην Ρόδο

Δείτε εδώ την Προκήρυξη θέσεων εργασίας στην Ρόδο 

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος « ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» του Δήμου Ρόδου που εδρεύει στη Ρόδο Νομού Δωδεκανήσου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

1 ΔΕ Οδηγών
1 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό – Γενικών Καθηκόντων

Συνέχεια

Θέσεις εργασίας στο Υπουργείο Τουρισμού

Δείτε εδώ την Προκήρυξη για το Υπουργείο Τουρισμού

Σε προσλήψεις προσωπικού για συμβάσεις ενάμιση έτους προχωρά το υπουργείο Τουρισμού και θα αφορά φυλακτικό προσωπικό ενώ πριμοδοτεί την ανεργία , τριτεκνία καθώς και την προϋπηρεσία σε ανάλογή θέση.

Για τη συμμετοχή των υποψηφίων απαιτείται:

 • Πτυχίο
 • ή δίπλωμα
 • ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στελέχους Υπηρεσιών Ασφαλείας
 • ή Στελέχους Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών
 • ή αντίστοιχο πτυχίο
 • ή δίπλωμα
 • ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων:
 • Ι.Ε.Κ.
 • ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών
 • ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
 • ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου
 • ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • ή σχολής μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/1983
 • ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
 • ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Για τη συμμετοχή των υποψηφίων απαιτείται άδεια εργασίας Α’ κατηγορίας (ν. 3707/2008), που εκδίδεται από την Αστυνομική Διεύθυνση του Νομού ή τη Διεύθυνση του τόπου κατοικίας του αιτούντος (σε ισχύ).

 Για τη συμμετοχή των υποψηφίων απαιτείται εμπειρία στον τομέα της φύλαξης, τουλάχιστον ένα (1) έτος. Τα προσόντα πρόσληψης ελέγχονται κατά την πρόσληψη και όχι κατά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων. Τα όρια ηλικίας πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την κατάρτιση του πίνακα όσο και κατά την πρόσληψη.

Κριτήρια:

 Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια: 1. Χρόνος ανεργίας: Είκοσι πέντε (25) μονάδες ανά μήνα ανεργίας, από 4 μήνες με ανώτατο όριο τους δώδεκα μήνες. Άνεργος για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου θεωρείται ο υποψήφιος που έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον πλήρεις μήνες ανεργίας.

Ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από

Συνέχεια

21 Θέσεις εργασίας στο Νομό Ηρακλείου

Δείτε εδώ Προκήρυξη 21 θέσεων υδρονομέων στο Δήμο Μινώας-Πεδιάδας

Ο Δήµος Μινώα Πεδιάδας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 02/05/2017 έως και την 08/05/2017 στο Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού του Δήµου Μινώα Πεδιάδας, τις ώρες από 08.00 έως 14.00.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού του Δήµου, από τις 02/05/2018 έως 08/05/2018 και ώρες από 08.00 π.µ. έως 14.00, Διεύθυνση : Αρκαλοχώρι Ηρακλείου Κρήτης, Τηλ. : 2891 340315 & 2891 340321, Fax : 2891024602 Αντίγραφο της πρόσκλησης

Συνέχεια

ΑΣΕΠ 103 θέσεις εργασίας

Δείτε εδώ την Προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ2018

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/2018 που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατό τριών (103) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

 • στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας – ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
 • στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών)
 • στην Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγα Κορίνθου – Α.Ε.ΔΙ.Κ. (Υπουργείο Οικονομικών)
 • στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
 • στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
 • στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας
 • στον Οίκο του Ναύτου (Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών

Συνέχεια

Προκήρυξη του Δήμου Αθηναίων για τις παιδικές εξοχές

Δείτε εδώ την Προκήρυξη του Δήμου Αθηναίων για τις παιδικές εξοχές

Ο Δήμος Αθηναίων με ανακοίνωση του προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η που έχει τα παρακάτω προσόντα και ιδιότητες να προσφέρει οικειοθελώς τις υπηρεσίες του στο κοινωνικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό έργο που επιτελείται στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, για τις εξής κατ’ αριθμόν ατόμων θέσεις:

1 ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (ηλικίας άνω των 30 ετών)

2 ΒΟΗΘΟΙ ΑΡΧΗΓΟI ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (ηλικίας 25-45 ετών)

4 ΥΠΑΡΧΗΓΟΙ

Συνέχεια

Προκήρυξη ΟΑΕΔ για την κοινωφελή εργασία στην πυροπροστασία

Δείτε εδώ την Προκήρυξη του ΟΑΕΔ

Εκδόθηκε η απόφαση που περιλαμβάνει την προκήρυξη για τις προσλήψεις μέσω της κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, στο Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας.

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ουσιαστικά είναι και η προκήρυξη που θα εκδώσει ο ΟΑΕΔ και αφορά την ενεργοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για την πυροπροστασία.

Η ΚΥΑ ορίζει την τοποθέτηση ανέργων για εργασία διάρκειας οκτώ μηνών

Συνέχεια