ΟΑΕΔ: Απόφαση κοινωφελούς εργασίας

Δείτε εδώ την απόφαση

Εκδόθηκε η απόφαση για την νέα πιλοτική Κοινωφελή Εργασία που θα προκηρύξει άμεσα ο ΟΑΕΔ και θα αφορά προσλήψεις σε δημόσιες υπηρεσίες, δήμους, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από υπουργεία εντός των γεωγραφικών ορίων ευθύνης των δήμων Ελευσίνας, Mάνδρας – Eιδυλλίας και Aσπρόπυργου

Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που θα προκηρύξει ο ΟΑΕΔ, θα υλοποιηθεί σε κύκλους με την έκδοση σταδιακών δημόσιων προσκλήσεων και την τοποθέτηση ωφελουμένων στις θέσεις απασχόλησης ανά τετράμηνο.

Η πρώτη δημόσια πρόσκληση θα εκδοθεί εντός του έτους 2018 και η τελευταία στο τέλος του έτους 2019.

Η παρούσα δράση χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ και απευθύνεται σε δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από Υπουργεία, εντός των γεωγραφικών ορίων ευθύνης των δήμων Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας και Ασπρόπυργου.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας η «ειδική» κοινωφελής εργασία, αποτελεί τμήμα ενός ενιαίου σχεδίου εφαρμογής ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε ανοιχτό πλαίσιο. Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, ως παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας με στόχο την καταπολέμηση των αιτίων πρόκλησης της ανεργίας, εφαρμόζονται προσφέροντας στους ανέργους της ομάδας – στόχου διαρκή διαθεσιμότητα βασικών επιλογών προγραμμάτων απασχόλησης ή κατάρτισης.

Η δράση αυτή είναι πιλοτική και στοχεύει στον εντοπισμό των θετικών και αρνητικών συνεπειών της εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα σε ανοιχτό πλαίσιο.

Αντικείμενο της δράσης είναι η τοποθέτηση προσωπικού (εφεξής ωφελούμενοι/ες) για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, όπως οι σχετικές δημόσιες προσκλήσεις εξειδικεύουν, σε δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από Υπουργεία εντός των γεωγραφικών ορίων ευθύνης των δήμων Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας και Ασπρόπυργου.

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται και οι ενέργειες ορισμού των επιβλεπόντων φορέων και των θέσεων απασχόλησης ανά φορέα και ειδικότητα, η κατάταξη και η σύζευξη των ανέργων με τις θέσεις εργασίας των επιβλεπόντων φορέων.

Σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις το χρονικό διάστημα απασχόλησης των ωφελουμένων δύναται να παραταθεί έως ένα (1) μήνα και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πέραν της προβλεπόμενης από την πρόσκληση συνολικής χρονικής διάρκειας εκάστου προγράμματος και μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου προβλεπόμενου από την πρόσκληση αριθμού ημερομισθίων (200).

Εξαιρετικά, όταν ωφελούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας πέραν των δεκατριών (13) ημερών συνολικώς, παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησής τους μέχρι του ανώτατου ορίου των ημερομισθίων που προβλέπεται από την Πρόσκληση, εντός του χρονικού περιορισμού που αναγράφεται ανωτέρω

Τέλος, στις περιπτώσεις απουσίας ωφελούμενης σύμφωνα με την απόφαση λόγω:

α) επαπειλούμενης κύησης,

β) κύησης και

γ) λοχείας, οι οποίες βεβαιώνονται με τα απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολογητικά, η απασχόληση αναστέλλεται και συνεχίζει εντός δέκα (10) μηνών μετά την άρση του λόγου αναστολής, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου προβλεπόμενου από την Πρόσκληση αριθμού ημερομισθίων.

9. Η δράση υλοποιείται και χρηματοδοτείται από πόρους του ΟΑΕΔ, η συνολική δαπάνη για την οποία δεν δύναται να ξεπεράσει το ποσό των 6.000.000 € κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο 16 του προοιμίου. Άρθρο 3 Ορισμοί

Ωφελούμενοι – Κριτήρια και σύστημα επιλογής

Ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει:

• Την έκδοση, ανά τετράμηνο, της δημόσιας πρόσκλησης, την κατάρτιση του οριστικού πίνακα κατάταξης των ανέργων και την υπόδειξη των επιλεγέντων ωφελουμένων με βάση τον πίνακα κατάταξης στους επιβλέποντες φορείς.

• Την καταβολή του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους στους ωφελούμενους και τους επιβλέποντες φορείς αντίστοιχα.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι

  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας, άνω των 45 ετών με 6 μήνες και πάνω καταγεγραμμένης ανεργίας Έλληνες πολίτες
  • Πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε.
  • Βορειοηπειρώτες
  • Ομογενείς και Ομογενείς Αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958, Α΄128), οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει ή/και επικαιροποιήσει την κατάρτιση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης τους σε συνεργασία με τον εργασιακό Σύμβουλο του ΟΑΕΔ.

Κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων, αποτελούν τα ακόλουθα και οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:

Ι. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες: ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών. – Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60): ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα. – Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω: δεκαπέντε (15) μόρια. IV. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:

mandra

Αριθμός ανηλίκων τέκνων: δέκα (10) μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.

Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων.

Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: τριάντα πέντε (35) μόρια.

Για τις περιπτώσεις των κριτηρίων III και VI, απαιτείται σχετική γνωμάτευση ΚΕΠΑ του ν. 3863/2010 σε ισχύ, με την οποία θα πιστοποιούνται τα σχετικά ποσοστά αναπηρίας.

5. Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στις σχετικές δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ, οι οποίες εκδίδονται κατόπιν έγκρισης του ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ εγκρίνει ή τροποποιεί την εκάστοτε δημόσια πρόσκληση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση του αντίστοιχου σχεδίου σε αυτό.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και κατάρτιση πίνακα κατάταξης ανέργων

Οι άνεργοι, μετά την έκδοση της εκάστοτε δημόσιας πρόσκλησης, καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον ΟΑΕΔ μία αίτηση συμμετοχής για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από έναν (1) έως τρεις (3) επιβλέποντες φορείς, όπως προβλέπει η εκάστοτε δημόσια πρόσκληση.

Οι άνεργοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετά την εκάστοτε δημόσια πρόσκληση που θα δημοσιεύεται ανά τετράμηνο από τον ΟΑΕΔ. Η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και μετά τη συμπλήρωσή της οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται ρητά στην πρόσκληση, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων κατάταξης ανέργων και, κατά συνέπεια, από τη διαδικασία τοποθετήσεων που υλοποιείται βάσει αυτών.

Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία που θα ορίζεται στην εκάστοτε δημόσια πρόσκληση. Το εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της αποστολής της ηλεκτρονικής αίτησης στον ΟΑΕΔ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Η ηλεκτρονική αίτηση του ανέργου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν.