Προκήρυξη Μόνιμων Υποαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού

Διαβάστε εδώ την Προκήρυξη Μόνιμων Υποαξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού

 

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με επιλογή, Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Ωριαίας Αντιμισθίας για την εκπαιδευτική περίοδο, από 17 Σεπτεμβρίου 201 8 έως 31 Ιουλίου 2019.

Τα διδασκόμενα μαθήματα, οι θέσεις των διδασκόντων καθώς οι κατ’ αντιστοιχία διδακτικές ώρες καθορίζονται, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α.Α. ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
1 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ 2 102
2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙΙ 1 51
3 ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι 1 51
4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΥΞΗΣ Ι /ΙΙ -ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΨΥΚΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ 1 68

3. Οι υποψήφιοι προς πρόσληψη διδάσκοντες, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες επισημάνσεις/διευκρινήσεις :
α. Οι αναγραφόμενες διδακτικές ώρες είναι ο μέγιστος αριθμός ωρών που δύναται να διδάξουν.

Το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας (αποζημίωση διδασκαλίας ωρομίσθιου διδάσκοντα) που καταβάλλεται, είναι ανάλογο με τις διδακτικές ώρες που πραγματοποιούνται από τον διδάσκοντα, και καθορίζεται με βάση τα απαιτούμενα ειδικά προσόντα που πρέπει να έχει ο διδάσκων προκειμένου να διδάξει ένα μάθημα, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα και όχι με βάση τον τίτλο/ους σπουδών που ενδεχομένως να κατέχει, σύμφωνα με σχετικό (ζ).

β. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στη ΣΜΥΝ, που εδρεύει στην περιοχή Σκαραμαγκά.
γ. Οι προσληφθέντες υπογράφουν ατομική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, με τους απαραίτητους όρους-διατάξεις.

Οι συγκεκριμένες συμβάσεις εργασίας, λύονται αυτοδικαίως την 31-07-2019.

δ. Οι διδάσκοντες έχουν υποχρέωση να ακολουθούν απαρέγκλιτα το εκάστοτε και ισχύον πρόγραμμα μαθημάτων (ώρες και οι ημέρες διδασκαλίας), όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση της Σχολής.
ε. Η ΣΜΥΝ διατηρεί το δικαίωμα της μη καλύψεως (μερικώς ή ολικώς) των θέσεων ή και ωρών διδασκαλίας οι οποίες προκηρύσσονται με την παρούσα προκήρυξη για οποιαδήποτε μάθημα σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών της αναγκών.

26. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υποδείγματα αιτήσεων – υπευθύνων δηλώσεων θα βρίσκονται ανηρτημένα και διαθέσιμα στους διαδικτυακό τόπο του ΠΝ (www.hellenicnavy.gr). και στο Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού ΓΕΝ, Μεσογείων 227-231, Αθήνα (τηλ. 210-6598662).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται απευθείας στη ΣΜΥΝ (Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, Σκαραμαγκάς, Τ.Κ. 12400) με την κατάθεση αυτών αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή προς Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Για τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού), Λεωφόρος Μεσογείων 229-231 (ΤΓΝ 1040), ΤΚ 15561, Χολαργός, Αθήνα, το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης που είναι η 28 IOYNIOY 2018, η οποία θα αποδεικνύεται από την ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας κρατικού ταχυδρομείου, θα είναι θεωρημένα- αριθμημένα και θα καταγράφονται σε σχετικό πίνακα. Μετά την ημερομηνία αυτή κανένα έγγραφο δε θα γίνεται δεκτό.

27.Διευκρινήσεις – Πληροφορίες θα παρέχονται από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Διεύθυνση Σπουδών), κάθε εργάσιμη μέρα από 07:30 -15:00, στα τηλέφωνα 210 – 5531732, 210 – 5531737 και 210 – 5531746.