Αποτελέσματα για για τις προκηρύξεις ΣΟΧ 2 και 3/2018 των ΕΛΤΑ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαεννέα (19) ατόμων ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) Α.Ε.,  που εδρεύουν στο Νομό Αττικής.

Δείτε εδώ τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα για την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εβδοµήντα (70) ατόµων ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και τριάντα οκτώ (38) ατόµων ΥΕ ∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδροµείων (ΕΛΤΑ) Α.Ε., που εδρεύουν στο Νοµό Αττικής.

Δείτε εδώ τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ