31 θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την προκήρυξη πλήρωσης (31) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Μάρτιο και τον Απρίλιο 2018.

Συγκεκριμένα όσον αφορά στην 26 Μαρτίου 2018, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Oικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.G.1)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας ECHO-A-1_EN

Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας ECHO-A-4_EN

Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας ENER-D-1_EN Mία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία EurostatESTAT-F-4_EN

Mία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία EurostatESTAT-G-1_EN

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών FISMA-B-3_EN

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών FISMA-D-4_EN

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των ΤροφίμωνSANTE-B-4_A_EN(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των ΤροφίμωνSANTE-B-4_B_EN

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.C.1)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.E.2) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.F.1)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.C.3)

Όσον αφορά στην 25η Απριλίου 2018, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI.B.2)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.G.5) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Oικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.B.1)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.B.1) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.C.4)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.F.3)(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

Mία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat(ESTAT.B.1)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.B.1)

Μία θέση στην Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI.5) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT.HR.C.1)

Μία θέση στη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF.B.2) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.Η.2)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής ¨Ένωσης (TAXUD.A.2.A)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής ¨Ένωσης (TAXUD.A.2.Β)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.Α.1)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.B.2)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.H.3)

Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτηση τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.

Ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν. Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μίας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο. Συνιστάται, οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση μόνο για τις θέσεις, στις οποίες αντιστοιχούν τα προσόντα και η εμπειρία τους. Η υποβολή αιτήσεων για όλες τις θέσεις, αποδυναμώνει τη σχετική υποψηφιότητα καθώς εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να διαθέτει κάποιος εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλούνται, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας: admin@rp-grece.be (υπόψη κυρίας Στάχταρη). Οι προκηρύξεις για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στις οποίες προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα, όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο και δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης www.minadmin.gov.gr.