Πρόσκληση για 292 θέσεις στην ΜΟΔ Α.Ε.

Διαβάστε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προκηρύχθηκε η πλήρωση 292 θέσεων ευθύνης εκ των οποίων, 1 θέση Γενικής/ού Διευθύντριας/ντή της ΕΑΣ, 46 θέσεις Προϊσταμένων Ειδικών Υπηρεσιών, 7 θέσεις Υποδιευθυντριών/ντών Ειδικών Υπηρεσιών, 8 θέσεις Διευθυντριών/ντών ΚΥ ΜΟΔ, 210 θέσεις Προϊσταμένων Μονάδων Ειδικών Υπηρεσιών, και 20 θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων ΚΥ ΜΟΔ. Το αντικείμενο εργασίας της κάθε θέσης ευθύνης ορίζεται στις ΚΥΑ Σύστασης και Διάρθρωσης των Υπηρεσιών, στα εγκεκριμένα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας που περιλαμβάνονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου καθώς και στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όλοι οι υπάλληλοι:

α) με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. της ΜΟΔ Α.Ε. και το προσωπικό που κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης υπηρετεί με απόσπαση ή μετακίνηση στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 και την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε. β) στους οποίους δεν έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωμα, ανώτερη του προστίμου τεσσάρων (4) μηνών. Εφόσον κάποιο από τα κωλύματα αυτά διαπιστωθεί εκ των υστέρων, η/ο υποψήφια/ος αποκλείεται από την συνέχεια της διαδικασίας και κάθε τυχόν εκδοθείσα σχετική πράξη παύει να ισχύει αυτοδίκαια. γ) που διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.

Κατά την παρούσα πρώτη εφαρμογή οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον τα παρακάτω τυπικά προσόντα: α) Για τη θέση του Γενικής/ού Διευθύντριας/ντή της ΕΑΣ η/ο υποψήφια/ος θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον: – Πτυχίο ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής – Δεκαπενταετή (15ετή) εργασιακή εμπειρία, εκ των οποίων τουλάχιστον 7 έτη σε Ειδική Υπηρεσία ή στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε. – Εκ της γενικής επαγγελματικής εμπειρίας απαιτείται τριετής (3ετής) τουλάχιστον εμπειρία σε θέση προϊσταμένου κατ’ ελάχιστον επιπέδου μονάδας Ειδικής Υπηρεσίας ή τμήματος/ομάδας της ΜΟΔ Α.Ε. β) Για τη θέση προϊστάμενης/ου ή υποδιευθύντριας/ντή Ειδικής Υπηρεσίας ή διευθύντριας/ή της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε. η/ο υποψήφια/ος θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον: – Πτυχίο ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής – Δεκαετή (10ετή) εργασιακή εμπειρία, εκ των οποίων τουλάχιστον 4 έτη εργασιακής εμπειρίας σε Ειδική Υπηρεσία ή στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε. ή με σύμβαση ΙΔΑΧ με τη ΜΟΔ Α.Ε. γ) Για τη θέση προϊστάμενης/ου μονάδας Ειδικής Υπηρεσίας ή προϊσταμένης/ου τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε. η/ο υποψήφια/ος θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον: – Πτυχίο ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής – Οκταετή (8ετή) εργασιακή εμπειρία, εκ των οποίων τουλάχιστον 2 έτη εργασιακής εμπειρίας σε Ειδική Υπηρεσία ή στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε. ή με σύμβαση ΙΔΑΧ με τη ΜΟΔ Α.Ε.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα υποβάλλουν αποκλειστικά με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς αίτηση υποψηφιότητας προς τη ΜΟΔ ΑΕ, η οποία περιλαμβάνει: α. τυποποιημένο δελτίο υποψηφιότητας συμπληρωμένο (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) β. τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). γ. υπεύθυνη δήλωση (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) δ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η αίτηση υποψηφιότητας της/του υποψήφιας/ου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75). Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αιτήσεως είναι αποκλειστικά της/του υποψήφιας/ου. Η αίτηση υποψηφιότητας περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κάθε υποψήφια/ος μπορεί να υποβάλει αίτηση για έως τρεις (3) θέσεις ευθύνης, οι οποίες δηλώνονται με σειρά προτίμησης. Οι υποψήφιες/οι που υποβάλλουν υποψηφιότητα για περισσότερες από μια θέση ευθύνης, υποχρεούνται να υποβάλουν ισάριθμες αιτήσεις υποψηφιότητας σε ξεχωριστούς φακέλους, οι οποίοι περιλαμβάνουν τυποποιημένο δελτίο, τυποποιημένο βιογραφικό και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η αίτηση υποψηφιότητας (στην οποία εσωκλείονται το τυποποιημένο δελτίο, το τυποποιημένο βιογραφικό, η υπεύθυνη δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά) πρέπει να αποσταλεί αποκλειστικά με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορά από 09/02/2018 μέχρι το αργότερο την 02/03/2018 (ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου / ταχυμεταφορέα). Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που υποβάλλονται στη ΜΟΔ Α.Ε. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή προσωπικά δεν γίνονται δεκτές. Τηλέφωνα για πληροφορίες: 213 13 10 186, 213 13 10 202 και ώρες 10:00 – 16:00.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη, το τυποποιημένο δελτίο καθώς και το τυποποιημένο βιογραφικό διατίθενται μέσω του συστήματος Δίαυλος και στην ιστοσελίδα της ΜΟΔ Α.Ε.(http://www.mou.gr/)