Διαγωνισμός για 10 θέσεις στο Δικαστικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων

Η Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που εδρεύει στο Χολαργό της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη, με διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στις 29-05-2018, συνολικά δέκα (10) ατόμων στις θέσεις Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων στο βαθμό του Παρέδρου.

Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος οι Δικαστικοί Λειτουργοί, οι Δικηγόροι με 1 τουλάχιστον έτος Δικηγορία, οι διατελέσαντες Δικηγόροι ή Δικαστικοί Λειτουργοί για 1 τουλάχιστον έτος, οι Πτυχιούχοι νομικού τμήματος ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικών ή πολιτικών επιστημών ή κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος των ιδίων επιστημών που απονέμεται από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής μετά από παρακολούθηση τουλάχιστον ενός έτους μεταπτυχιακών μαθημάτων και εξετάσεις, οι Κάτοχοι πτυχίου αμφοτέρων των τμημάτων της Νομικής Σχολής (πολιτικού και νομικού), εφόσον τουλάχιστον το ένα από τα πτυχία αυτά έχουν λάβει με βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς και οι Στρατιωτικοί Δικαστικοί Γραμματείς και οι κάθε βαθμού Δημόσιοι Υπάλληλοι, αφού συμπληρώσουν 2 χρόνια υπηρεσίας μετά τη λήψη πτυχίου νομικού τμήματος ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ένα χρόνο εφ’ όσον έχουν τριετή συνολική υπηρεσία Δικαστικού Γραμματέως ή Δημοσίου Υπαλλήλου, αντίστοιχα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, με όλα τα απαραίτητα, επί ποινή αποκλεισμού, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, Στρατόπεδο Παπάγου, Λεωφ. Μεσογείων 227-231 (ΣΤΓ 1020) Τ.Κ. 155 61, Χολαργός, Αθήνα. Πληροφορίες στα τηλ. 210 6598528 & 210 6598567 (Γραμματείες του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και τη Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης/ΥΠΕΘΑ), (εργάσιμες ημέρες και ώρες). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 19-04-2018.