220 προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου της ΕΥΔΑΠ, εγκρίθηκε η πρόσληψη, μέσω του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και των σχετικών διαδικασιών του, διακοσίων είκοσι (220) ατόμων ως εποχικό προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας και συγκεκριμένα:

  • Πενήντα (50) άτομα κατηγορίας ΔΕ για Καταμετρητές
  • Δεκαπέντε (15) άτομα κατηγορίας ΔΕ για Ηλεκτροτεχνίτες
  • Δέκα (10) άτομα κατηγορίας ΔΕ για Μηχανοτεχνίτες
  • Είκοσι πέντε (25) άτομα κατηγορίας ΔΕ για Οδηγούς Γ κατηγορίας
  • Δεκαπέντε (15) άτομα κατηγορίας ΔΕ για Οδηγούς Γ’,Δ’ κατηγορίας
  • Δύο (2) άτομα κατηγορίας ΔΕ για οδηγούς Γ’,Δ’,Ε’ κατηγορίας
  • Είκοσι ένα (21) άτομα ΔΕ για Βοηθούς Τεχνίτες Υδραυλικών
  • Ογδόντα δύο (82) άτομα ΥΕ για Εργάτες

Η προκήρυξη θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερων