Θέσεις εργασίας στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου έως 3 μηνών, επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τη διοργάνωση της 15ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Μάιος 2018) καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων και εκθέσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτής. Συγκεκριμένα, η πρόσληψη αφορά τον αναφερόμενο παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Η διοργάνωση της 15ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (ΟΠΣ 5002343) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ελληνικό Δημόσιο.

1 Στέλεχος – Δημόσιες Σχέσεις και Γραμματειακή Υποστήριξη
1 Στέλεχος – Διοργάνωση Φεστιβάλ Νέων Λογοτεχνών
1 Στέλεχος – Διοργάνωση Φεστιβάλ Μετάφρασης
1 Στέλεχος Δημοσιότητας, Προβολής και Επικοινωνίας
1 Στέλεχος Δημοσιότητας στα Social Media
1 Στέλεχος Προβολής Έκθεσης (Θεσσαλονίκη)/Συντονισμός Εθελοντών-Έκτακτου Προσωπικού
1 Στέλεχος για τη μετάφραση και επιμέλεια κειμένων ενημερωτικού και προωθητικού υλικού

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά σχετικό φάκελο, όπου θα αναγράφεται ο κωδικός του αντικειμένου της σύμβασης και ο οποίος θα περιέχει αίτηση συμμετοχής μαζί με τα απαιτούμενα για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων και της εμπειρίας τους δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα (π.χ. βεβαιώσεις εργοδοτών, διπλώματα ξένων γλωσσών, πτυχία κ.λπ.), στα γραφεία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην Αθήνα (Στρατηγού Καλλάρη 50, 154 52 Ψυχικό), καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 10.00-14.00. Είναι δεκτά και απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα από κάθε είδους έγγραφο δημόσιας αρχής ή από πρωτότυπες βεβαιώσεις οι οποίες φέρουν σφραγίδα επικύρωσης από δικηγόρο ή δημόσια αρχή.

Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί να βρει την Αίτηση Συμμετοχής/Υπεύθυνη Δήλωση στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (βλ. Νέα/Προκηρύξεις).

Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Κάθε υποψήφιος/α δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για ένα συγκεκριμένο κωδικό αντικειμένου σύμβασης. Η σώρευση κωδικών διαφορετικών αντικειμένων σύμβασης σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδίκαια, σε κάθε περίπτωση, ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του/της υποψηφίου/ας από την περαιτέρω διαδικασία.

Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται είτε με βεβαίωση από τον εργοδότη είτε με ένσημα ή βεβαίωση του ΙΚΑ. Σχετικά με την εγκυρότητα των φωτοαντιγράφων ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω.

Όλοι οι ξενόγλωσσοι τίτλοι ξένων γλωσσών, σπουδών κ.λπ., καθώς και τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις εργοδοτών, πρέπει να συνοδεύονται από την επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Είναι δεκτές και απλές ευκρινείς φωτοτυπίες από πρωτότυπα πτυχία συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στην ελληνική, τα οποία φέρουν σφραγίδα επικύρωσης από δικηγόρο ή δημόσια αρχή.

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης μαζί με τα αιτούμενα δικαιολογητικά (στα γραφεία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού) λήγει τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14.00.