Τι είναι ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης και πως μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις σε αυτόν

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό θεσμό, με πολλαπλά οφέλη, για τον κάθε συμμετέχοντα, αλλά και την επιχείρηση στην οποία υλοποιείται η πρακτική άσκηση.

Αυτό που επιτυγχάνεται μέσω της πρακτικής άσκησης, είναι η ενσωμάτωση του συμμετέχοντα στο περιβάλλον εργασίας, μιας οργανωμένης επιχείρησης. Τέτοιου τύπου προγράμματα, υλοποιούνται από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας ή από άλλους φορείς όπως ο ΟΑΕΔ και το Υπουργείο Εργασίας.

Στα προγράμματα που υλοποιούνται από Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, οι φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υποβάλλουν την αίτηση χρηματοδότησης για το πρόγραμμα, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος – ΕΣΠΑ και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Βασικός όρος και προϋπόθεση της πρακτικής άσκησης αποτελεί να είναι ενσωματωμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων / Σχολών των ΑΕΙ.

Άλλη μορφή τέτοιων προγραμμάτων είναι τα προγράμματα που υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ ή το Υπουργείο Εργασίας. Στα προγράμματα τέτοιου τύπου οι συμμετέχοντες απευθύνονται στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), οι οποίοι αναλαμβάνουν την διαδικασία «σύζευξης», μεταξύ επιχειρήσεων και συμμετεχόντων.

Όσον αφορά την διαδικασία για την συμμετοχή των επιχειρήσεων, είναι αρκετή εύκολη ανεξαρτήτως τύπου προγράμματος πρακτικής άσκησης.

Στην περίπτωση της πρακτικής για τα Πανεπιστήμια, οι επιχειρήσεις κάνουν αίτηση στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ (ΑΤΛΑΣ), https://submit-atlas.grnet.gr/Common/ProviderRegistration.aspx. Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα.

Στην μορφή των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης τύπου Voucher, που υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ ή το Υπουργείο Εργασίας και  συμμετέχουν τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), η διαδικασία είναι απλή. Οι επιχειρήσεις απευθύνονται στα ΚΕΚ και τους δηλώνουν τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης που διαθέτουν στο κάθε πρόγραμμα που υλοποιείται την συγκεκριμένη περίοδο και τα ΚΕΚ αναλαμβάνουν να φέρουν σε επαφή τους συμμετέχοντες με τις επιχειρήσεις.